Vai pārvaldniekam ir tiesības izmantot dzīvokļu īpašnieku Uzkrājumu Fonda naudu maksājumu, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, parāda segšanai?

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta sestās daļas 2.punktam, dzīvojamās mājas īpašnieka veidotos uzkrājumus pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot dzīvojamās mājas īpašnieka neizpildītu saistību izpildei (parādu segšanai u.tml.). Tādējādi dzīvokļu īpašnieku mājas remontdarbiem uzkrāto naudu pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot maksājumu, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, parāda segšanai. Tomēr minēto uzkrājumu izmantošana parādu segšanai ir pieļaujama, ja dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši par to attiecīgu lēmumu.

Pienākumu norēķināties nosaka Dzīvokļa īpašuma likuma 13.panta pirmā daļa, dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto atlīdzību pārvaldniekam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā.

Savukārt pienākumu uzņemties saistības ar vai bez līguma nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta piektā daļa, kurā teikts, ka uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūtās saistības attiecas uz ikvienu dzīvokļa īpašnieku.

Avots: Ekonomikas ministrijaSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×