Jaungada loterijas noteikumi 2014

Jaungada loterijas noteikumi 2014 PDF>>

Rīgā, 2014.gada 11.novembrī

“Jaungada Loterija 2014” noteikumi

 

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1.Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs: Mājokļu serviss “Lāču Nami” SIA, vienotais reģistrācijas Nr. LV50103296831, adrese Lapu iela 15-2a, Rīga, LV-1002, turpmāk tekstā – Lāču Nami.
1.2. Loterija – Lāču Namu organizēta loterija “Jaungada loterija 2014”, kam ir laimes līguma raksturs un kuras dalībnieka iegūtajam laimestam ir gadījuma raksturs.
1.3. Loterija norisinās starp Lāču Namu apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļu īpašniekiem Latvijas Republikas teritorijā.

1.4. Loterijas norises laiks ir no 2014.gada 19. decembra līdz 2014.gada 29. decembrim
1.5. Loterijas dalībnieks – Lāču Namu apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļu īpašnieki, kuriem nav komunālo un apsaimniekošanas pakalpojumu parāds par laika periodu līdz 2014.gada 30.novembrim ieskaitot.

1.6. Loterijā nepiedalās dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir komunālo un apsaimniekošanas pakalpojumu parāds par periodu līdz 2014.gada 30.novembrim, kā arī dzīvojamās telpas īrnieki.

2. Laimestu fonds:

2.1.Loterijas laimestu fondu veido 7 laimesti:

2.1.1. Dāvanu karte no “DEPO” veikala ,dāvanu kartes vērtība ir EUR 70.00 (septiņdesmit eiro un nulle eiro centi) un SIA Mājokļu serviss „Lāču nami” tehniskā dienesta 1 darba stunda EUR 20.57 (divdesmit eiro un piecdesmit septiņi eiro centi) vērtībā, privātām vajadzībām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.2. Dāvanu karte no “DEPO veikala , dāvanu kartes vērtība ir EUR 50.00 (piecdesmit eiro un nulle eiro centi) un SIA Mājokļu serviss „Lāču nami” tehniskā dienesta 1 darba stunda EUR 20.57 (divdesmit eiro un piecdesmit septiņi eiro centi) vērtībā, privātām vajadzībām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.3. Dāvanu karte no “DEPO veikala , dāvanu kartes vērtība ir EUR 40.00 (četrdesmit eiro un nulle eiro centi), ) un SIA Mājokļu serviss „Lāču nami” tehniskā dienesta 1 darba stunda EUR 20.57 (divdesmit eiro un piecdesmit septiņi eiro centi) vērtībā, privātām vajadzībām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.4. Dāvanu karte no “DEPO veikala , dāvanu kartes vērtība ir EUR 35.00 (trīsdesmit pieci eiro un nulle eiro centi), ) un SIA Mājokļu serviss „Lāču nami” tehniskā dienesta 1 darba stunda EUR 20.57 (divdesmit eiro un piecdesmit septiņi eiro centi) vērtībā, privātām vajadzībām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.5. Dāvanu karte no “DEPO” veikala , dāvanu kartes vērtība ir EUR 35.00 (trīsdesmit pieci eiro un nulle eiro centi) un SIA Mājokļu serviss „Lāču nami” tehniskā dienesta 1 darba stunda EUR 20.57 (divdesmit eiro un piecdesmit septiņi eiro centi) vērtībā, privātām vajadzībām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.6. Dāvanu karte no “DEPO veikala , dāvanu kartes vērtība ir EUR 35.00 (trīsdesmit pieci eiro un nulle eiro centi) un SIA Mājokļu serviss „Lāču nami” tehniskā dienesta 1 darba stunda EUR 20.57 (divdesmit eiro un piecdesmit septiņi eiro centi) vērtībā, privātām vajadzībām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.7. Dāvanu karte no “DEPO veikala , dāvanu kartes vērtība ir EUR 35.00 (trīsdesmit pieci eiro un nulle eiro centi) un SIA Mājokļu serviss „Lāču nami” tehniskā dienesta 1 darba stunda EUR 20.57 (divdesmit eiro un piecdesmit septiņi eiro centi) vērtībā, privātām vajadzībām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2.2. Kopējā laimestu fonda vērtība ir EUR 443.99 (četri simti četrdesmit trīs eiro un deviņdesmit deviņi eiro centi).

2.3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt ir 1:57.

3. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

3.1. Lai piedalītos Loterijas izlozē, Loterijas dalībniekam:

3.1.1. ir jābūt Lāču Namu apsaimniekošanā esoša nama dzīvokļa īpašniekam;

3.1.2. ir jābūt bez komunālo un apsaimniekošanas pakalpojumu parādu saistībām par rēķiniem, kas ir izstādīti par laika periodu līdz 2014.gada 30.novembrim.

3.1.3. maksājums par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem par 3.1.2. punktā minēto periodu, jāveic līdz 2014. gada 18. decembrim ieskaitot. Maksājumam jābūt saņemtam Lāču  Nami kontā līdz 2014.gada 18.decembrim  plkst. 24:00.

3.3. No Loterijas dalībnieku vidus, kuri:

3.3.1. laika posmā līdz 2014.gada 18.decembrim  plkst. 24:00 būs piereģistrēti Loterijai saistībā ar savlaicīgu komunālo un apsaimniekošanas pakalpojumu rēķinu nomaksu, 2014.gada 19. decembrī plkst. 12:00 tiks noteiktas 7 (septiņas) Loterijā laimējušās personas, kuras katra iegūs Loterijas laimestu – dāvanu karti no veikala “DEPO”.

4. Laimētāju noteikšana:

4.1.Loterijas noteikumu 3. punktā minētā izloze notiks Lāču Namu biroja telpās Rīgā,  Lapu ielā 15-2a  ar datorprogrammas RANDOM.ORG palīdzību.

4.2. Šīs Loterijas ietvaros vienam Loterijas dalībniekam pastāv iespēja laimēt 1(vienu) Loterijas laimestu.

5. Laimētāju paziņošana:

5.1.Laimējušo personu vārdi tiks publicēti mājas lapā www.lacunami.lv izlozes dienā 2014.gada 19.decembrī studas laikā pēc izlozes.

5.2. Laimējušām personām tiks nosūtīta informatīva SMS uz telefona numuru 1 (vienas) darba dienas laikā pēc izlozes.

5.3. Laimējušām personām tiks nosūtīts arī e-pasta ziņojums uz Lāču Namiem pieejamo dzīvokļa īpašnieka norādīto e-pasta adresi 1 (vienas) darba dienas laikā pēc izlozes.

6. Pieteikšanās uz laimestu un saņemšanas kārtība:

6.1. Laimējušām personām uz laimestu jāpiesakās līdz 2014.gada 23.decembrim, ieskaitot, zvanot pa tālruni 67223077, rakstot e-pastu uz info@lacunami.lv vai ierodoties Lāču Namu birojā Lapu ielā 15-2a, Rīgā, Latvijā.

6.3.  Laimestu var saņemt Lāču Namu biroja telpās Lapu ielā 15-2a, Rīgā, Latvijā, līdz 2014.gada 29. decembrim, ieskaitot. Ja Loterijā laimējusī persona neierodas Lāču namu biroja telpās līdz 2015. gada 6. janvārim, ieskaitot, lai saņemtu savu laimēto laimestu, tad  laimests pāriet Lāču Namu īpašumā.

7. Pretenzijas un to izskatīšana:

7.1.Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi, iesniedzot tās rakstveidā Mājokļu Serviss „Lāču Nami” SIA, adrese: Lapu iela 15-2a, Rīga, LV-1002, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Loterijas norises beigām. Lāču Nami izskata iesniegto pretenziju un 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz iesniedzējam motivētu atbildi lēmuma formā. Lāču Nami var apmierināt šo pretenziju vai noraidīt to, un tās lēmums ir galīgs.

8. Īpašās piezīmes:

8.1.Laimestu nevar apmainīt pret citām mantām vai naudu.

8.2.  Ar Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties Mājokļa Serviss “Lāču Nami” mājas lapā www.lacunami.lv

 

 

SIA Mājokļu serviss „Lāču nami

valdes loceklis                                                                                                                         A.CitkoSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×