Kāpēc dzīvokļu īpašniekiem ir jānorēķinās par ūdens patēriņa starpību?

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 3.punktu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana).

Atbilstoši 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 16.punktam, ja ūdens patēriņš atsevišķajā īpašumā tiek uzskaitīts ar skaitītāju, kas pārbaudīts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri regulē darbības ar ūdens patēriņa skaitītājiem, dzīvokļa īpašnieks maksā atbilstoši skaitītāja rādījumiem, ievērojot noteikumu 19., 28. un 30.punktā minētos nosacījumus.

Dzīvojamai mājai piegādātā ūdens apjoms jeb dzīvojamā mājā saņemtais ūdens apjoms tiek noteikts pēc mājas kopējā skaitītāja rādījumiem, jo pakalpojuma sniedzējs piegādā ūdeni dzīvojamai mājai kā veselam objektam (dzīvokļu īpašniekiem netiek piedāvāta iespēja noslēgt individuālos līgumus par ūdens piegādi dzīvokļos).

Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 19.punktu, ja dzīvojamās mājas aukstā ūdens ievadā, kā arī kādā atsevišķā īpašumā vai visos atsevišķajos īpašumos ir uzstādīti skaitītāji un tie ir pārbaudīti, bet veidojas starpība starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, ūdens patēriņa starpību sadalot proporcionāli ūdens patēriņam dzīvokļu īpašumos, ievērojot noteikumu 28. un 30.punktā minētos nosacījumus.

Ņemot vērā augstāk minēto, dzīvokļa īpašniekam ir pienākums norēķināties gan par ūdens patēriņu, kas ir uzskaitīts ar dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju, gan arī par proporcionāli šim ūdens patēriņam noteikto ūdens patēriņu starpību, kas veidojas starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos noteikto ūdens patēriņu.

Ministru kabineta noteikumu 30.punktā noteikts, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20 %, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, pārvaldnieks sešu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot.

Tātad Jums ir iespēja vērsties pie sava pārvaldnieka ar iesniegumu, savukārt pārvaldniekam pēc šāda iesnieguma saņemšanas ir jānoskaidro ūdens starpības rašanās iemeslus un jāinformē par to dzīvokļa īpašniekus, kā arī kopīgi jāizvērtē iespējamie pasākumi ūdens patēriņa starpības samazināšanai.

Iepriekš minētie Ministru kabineta noteikumi ir piemērojami līdz dienai, kamēr dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu īpašnieki savstarpēji vienojas par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu un tā sniegšanas kārtība.

Avots: Ekonomikas ministrijaSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×