Dzīvojamo māju pārvaldīšanas formas.

Īpašuma pārvaldīšanai ir paredzētas trīs formas, kuras izvērtējot, dzīvokļa īpašnieku kopība var izvēlēties sev piemērotāko – vai nu savu īpašumu pārvaldīt un apsaimniekot pašiem īpašniekiem, izveidot Dzīvokļu īpašnieku biedrību vai slēgt pilnvarojuma līgumu ar profesionālu pārvaldnieku.

Lai pieņemtu kopīgu lēmumu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, dzīvokļu īpašniekiem ir jāsasauc kopsapulce un jāpieņem kopīgs lēmums. Pirmo kopsapulci var sasaukt viens vai vairāki dzīvokļu īpašnieki, izsūtot aicinājumu sapulcē piedalīties visus daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekus. Kopsapulces gaitā pieņemtais lēmums ir saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem, ja par kopīgo lēmumu balsojusi vairāk kā puse no dzīvokļu īpašnieku skaita. Vienošanās, kas panākta kopsapulces laikā, sniedz iespēju pilnvarot fizisku vai juridisku personu, kura turpmāk organizēs mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu.

Viena no iespējām ir veidot dzīvokļu īpašnieku biedrību (turpmāk – DzĪB) vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību (turpmāk – DzĪKS), kuru vada paši dzīvokļu īpašnieki, uzņemoties atbildību par kopīpašumu un tā pārvaldīšanas procesu. Pašiem organizējot pārvaldīšanas procesu, biedrība pati slēdz līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, veic administratīvos darbus un sagatavo ikmēneša rēķinus visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem, kā arī seko līdzi apmaksas sistēmai un nemaksātājiem, lai parādnieku dēļ netiktu pārtraukta komunālo pakalpojumu piegāde. Lai biedrība profesionāli veiktu pārvaldīšanas darbus, nepietiek ar zināšanām finanšu jautājumos, jābūt izpratnei arī par citiem ēku pārvaldīšanas procesiem un dokumentācijas jautājumiem. Šajā gadījumā biedrība ir tā, kura ir atbildīga par ēkas uzturēšanu un ilgtspējību, – ik dienas jāanalizē un jānovērš problēmjautājumi, jāvērtē nepieciešamie uzlabojumi un ikdienas vajadzības, jāorganizē remontdarbi un stingri tie jāuzrauga.

Ja dzīvokļu īpašnieku kopībai nav pieredzes mājas pārvaldīšanā, tie var dibināt iepriekš aprakstīto DzĪB vai DzĪKS, daļu no pārvaldāmajiem procesiem uzticot profesionālam pārvaldniekam vai tehniskajam dienestam. Šī forma sniedz iespēju DzĪB būt pilnvarotiem ēkas pārvaldītājiem, kas kvalitatīvas pārvaldības īstenošanai piesaistījuši trešo pusi – profesionāli. Fiziska vai juridiska persona, kura ir piesaistīta pārvaldīšanas procesa uzturēšanai var veikt piem. rēķinu sistēmas uzturēšanu un uzlabošanu, ārpustiesas un tiesas ietvaros organizētu parādu piedziņas procesu sakārtošanu, remontdarbu organizēšanu un uzraudzību utml.

Kā visbiežāk izmantotā forma māju apsaimniekošanas procesa nodrošināšanā ir simtprocentīga profesionāļa piesaiste ēkas pārvadīšanas un apsaimniekošanas procesam. Šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par apsaimniekošanas funkciju nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA), noslēdzot ar to apsaimniekošanas līgumu. Slēdzot līgumu ar SIA, īpašnieki apņemas segt pārvaldnieka izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās funkcionāli saistīto ēku, būvju un piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī dot nepieciešamos norādījumus mājas pārvaldīšanai. Mājas pārvaldnieka pienākums ir sniegt atskaites par padarītajiem un plānotajiem darbiem, uzklausīt dzīvokļu īpašnieku kopīgi pieņemtoslēmumus un tos realizēt. Forma, kad pārvaldīšanas pilnvaras tiek nodotas profesionālam pārvaldniekam, ļauj kopīpašumu nodrošināt ar lielākām finanšu piesaistes iespējām. Situācijās, kad maksājumu parāda dēļ tiek slēgti komunālie pakalpojumi, pārvaldniekam ir iespēja cīnīties par pakalpojumu nodrošinājumu un novērst to slēgšanu. Pārvaldnieks uzņemas arī problēmjautājumu risināšanu un tiesvedības organizēšanu pret parādniekiem, lai kopīpašumam nodrošinātu dzīvotspējīgu attīstību.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas process ir darbību kopums, kas nesaraujami saistīts ar izmaksām. Maldīgs ir uzskats, ka apsaimniekošanas maksas apmērs ir vienīgais kritērijs, kas ir svarīgs, izvēloties pārvaldīšanas formu. Būtiski ir ņemt vērā īpašnieku finanšu iespējas un izvērtēt pārvaldītāja darba profesionalitāti, apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošinājuma iespējas, kas var ietekmēt mājas kvalitāti un ilgtspējību.

Avots: Lāču namiSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×