Bez īpašnieku finansējuma pārvaldnieks nevar uzsākt parāda piedziņas procesu tiesā!

Dzīvokļu īpašnieku parādi par apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem ik mēnesi pieaug, sasniedzot ievērojamus apmērus! Saistības, tajā skaitā parādsaistības, kuras iegūtas uz pārvaldīšanas līguma pamata, attiecas uz ikvienu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku, tādēļ visi kopīpašnieki ir vienlīdz atbildīgi par mājai piegādāto pakalpojumu apmaksu. Lai godprātīgajiem īpašniekiem nebūtu jāapmaksā kaimiņu parādi, visiem jāpieņem kopīgs lēmums par cīņu pret nemaksātājiem!

Mājas pārvaldnieka pienākums ir uzraudzīt komunālo maksājumu parādus un, izvērtējot situāciju, sarunu gaitā censties vienoties ar nemaksātājiem par iespējām veikt parāda atmaksu, lai viena dzīvokļa īpašnieka parāda dēļ neciestu pārējie ēkas iedzīvotāji. Mājās, kurās ir vismaz viens vai vairāki parādnieki, sekas, galvenokārt, izjūt apzinīgie maksātāji, saglabājoties riskam nesaņemt komunālos pakalpojumus, ieslīgstot kopīpašuma parādsaistībās un pamatoti uztraucoties par komunālo pakalpojumu piegādes pārtraukšanu. Mājas pārvaldnieks, nemaksātāju dēļ, ir spiests ik mēnesi ieguldīt papildus finansējumu, lai nodrošinātu pakalpojumu piegādi un pārvaldīšanas uzdevumu izpildi. Nesaņemot līgumā atrunātos uzkrājuma fonda līdzekļus, pārvaldnieks nespēj pilnvērtīgi veikt mājas tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbus un nespēj uzsākt ēkas, kā arī tās teritorijas, labiekārtošanas darbus. Daudzo parādnieku dēļ pastāv iespēja, ka savlaicīgi veiktie maksājumi nespēs nosegt mājas kopējo komunālo pakalpojumu patēriņu summu, savukārt, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums liedz Pārvaldniekam izmantot Uzkrājuma fondā esošos līdzekļus, lai segtudzīvokļu īpašnieku parādus, kā rezultātā, pārvaldniekam nepiesaistot finansējumu no ārpuses, pakalpojumu sniedzēji var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu. Lai to novērstu, pārvaldnieks primāri sedz pakalpojumu sniedzēju izrakstītos rēķinus, rezultātā trūkst finansējums, ko novirzīt ēkas apsaimniekošanas darbu veikšanai, un līdzekļu, kas jānovirza uzkrājuma fondam, nepietiek. Šādā situācijā, Pārvaldniekam, lai pilnvērtīgu nodrošinātu ēkas apsaimniekošanu, vienīgā iespēja ir organizēt papildus finansējuma piesaisti.

Gadījumā, ja pārvaldniekam ar parādnieku neizdodas vienoties par savlaicīgu parāda atmaksu, tā atgūšana jāorganizē tiesas ceļā, kas ir ne tikai ilgstošs, bet arī finansiāli apgrūtinošs process. Noslēgtie pārvaldīšanas līgumi starp mājas pārvaldnieku un dzīvokļa īpašniekiem ir pilnvara, kas pārvaldniekam ļauj rīkoties saskaņā ar visu ēkas dzīvokļu īpašnieku interesēm un norādījumiem. Pārvaldnieka ziņā ir ne tikai ēkas un tās iedzīvotāju labklājības uzturēšana, bet arī tiesvedības un parādu piedziņas organizēšana par savlaicīgi un pilnā apmērā neapmaksātiem rēķiniem jeb nepildītām līgumā noteiktajām saistībām, kas ietekmē visus mājas iedzīvotājus. Pārvaldnieks ir dzīvokļu īpašnieku  pārstāvis, kurš ir tiesīgs pildīt tikai līgumā atrunātos uzdevumus saņemtā finansējuma robežās. Situācijas galvenie noteicēji ir ēkas kopīpašnieki, kuri ir spiesti atbildēt ne tikai par savu īpašumu un veiktajiem maksājumiem, bet arī par mājas kopējo situāciju, tajā skaitā par negodprātīgajiem maksātājiem.

Ikmēneša apsaimniekošanas maksā tiek ietverti izdevumi, kas saistīti ar ārpustiesas parādu piedziņas procesu veikšanu, taču tie neietver tiesvedības izmaksas, kas īpašniekiem jāsedz, uzsākot parādu piedziņas procesu.  Pakalpojumi, kas nav iekļauti apsaimniekošanas maksā, tiek segti no ēkas uzkrājuma fonda, primāri līdzekļus novirzot tos īpašuma fiziskai saglabāšanai un uzturēšanai, taču to izmantošana tiesvedības procesa finansēšanai, bieži vien nav atrunāta līgumā.

Lai gan normatīvie akti neliedz pārvaldniekam no uzkrājuma fonda finansēt tiesas procesa izdevumus, bieži vien pret to iebilst paši īpašnieki, jo, iespējams, īsti neizprot piedziņas procesa būtisko nozīmi kvalitatīvas apsaimniekošanas nodrošināšanā. Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu, ka pārvaldnieks ir tiesīgs tiesas procesa izdevumus segt no uzkrājuma fonda, pārvaldniekam visu iedzīvotāju vārdā ir iespēja uzsākt tiesvedības procesu pret negodprātīgajiem dzīvokļu īpašniekiem. Tā risinot situāciju, lai attīstītu, labiekārtotu kopīpašumu, uzlabotu ēkas iedzīvotāju labklājību un nodrošinātu komunālo pakalpojumu regulāru saņemšanu. Turklāt vienīgā iespēja, gadījumā, ja neizdodas situāciju atrisināt vienojoties, radīt pēc iespējas ātrāku situācijas atrisinājumu, ir savlaicīga vēršanās tiesā, – tādā gadījumā tiesvedības izmaksu apmērs ir mazāks un process nav tik ilgstošs. Tiesāšanās izdevumu apmērs ir atkarīgs no parāda lieluma. Valsts nodevas, kas iemaksājamas pirms prasības celšanas tiesā, un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts Civilprocesa likumā. Lai pārvaldnieks spētu uzraudzīt parādnieku situāciju kopīpašumā un aktīvi, regulāri to risināt, nepieciešama dzīvokļu īpašnieku izpratne par finansējuma nepieciešamību tiesvedību sekmīgai realizācijai.

Ja īpašnieki ar izpratni attiecas pret tiesas procesu izmaksu segšanu no uzkrājuma fonda, pārvaldnieks tiesāšanās darbus var uzsāk savlaicīgi, lai neveidotos vēl apjomīgāki parādi. Tiesas procesa rezultātā parādniekam ir jāsedz ne tikai neveiktā maksājuma summa, bet arī visi tiesāšanās izdevumi, kurus pārvaldnieks pēc to atgūšanas atgriež kopīpašuma uzkrājuma fondā. Pat ja parādnieks nevēlas labprātīgi pildīt tiesas spriedumu, tas tiks izpildīts piespiedu kārtā. No parādsaistību segšanas izvairīties nav iespējams un jebkurā gadījumā agrāk vai vēlāk kopīpašnieku līdzekļi, kas seguši tiesāšanās izdevumus, tiks atgriezti, izņemot gadījumus, kad parādnieks iziet maksātnespējas procesu, kā rezultātā viņa saistības tiek dzēstas.

Lai namu pārvaldnieks spētu rīkoties godīgo dzīvokļu īpašnieku interesēs un varētu uzsākt parādu piedziņas procesus tiesā, ir nepieciešams finansējums. Tikai tad, ja ēkas dzīvokļu īpašnieki atbalsta namu pārvaldnieku, atļaujot uzkrājumu fondā esošos līdzekļus izmantot parādu piedziņas procesa uzsākšanai, pārvaldnieks ir tiesīgs rīkoties visu mājas iedzīvotāju interesēs un uzsākt tiesvedības darbus pret nemaksātājiem. Taču tik pat svarīgi ir nodrošināt, lai uzkrājumu fondā ir pietiekami līdzekļu visu īpašnieku vajadzību apmierināšanai.

Avots: Lāču namiSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×