Apsaimniekošana un komunālie jautājumi

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība (dzīvokļu īpašnieki) lemj par apsaimniekošanas formu, proti, par dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, kas visbiežāk ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA), dzīvokļu īpašnieku biedrība (turpmāk – DzĪB) vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība (turpmāk –DzĪKS).

Dzīvokļu īpašnieku tiesības nosaka Dzīvokļa īpašuma likums un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums .

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 1.punktu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.

Dzīvokļa īpašuma likuma 15.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos. Saskaņā arDzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmo un trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu. Dzīvokļu īpašnieku kopība, noslēdzot attiecīgu līgumu, var pilnvarot citu personu izlemt kopības kompetencē esošu jautājumu, izņemot šā panta otrajā daļā minētos jautājumus. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja „par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemtais lēmums patērētāja ieskatā nav likumīgs, tad viņš ir tiesīgs vērsties tiesā. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma16.panta ceturto daļu tiesa, pamatojoties uz dzīvokļa īpašnieka pieteikumu, var atzīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par spēkā neesošu, ja lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar šā likuma noteikumiem. Prasību var celt triju mēnešu laikā no dienas, kad attiecīgā persona uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, bet ne vēlāk par gadu no lēmuma pieņemšanas dienas.

Apsaimniekošanas formas:

•     Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par apsaimniekošanas funkciju nodošanu SIA, noslēdzot ar to apsaimniekošanas līgumu.

Saistībā ar apsaimniekotāju pakalpojumu sniegšanu, PTAC kompetencē ietilpst tādi jautājumi, piemēram, kas saistīti ar patērētāju tiesībām saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par pakalpojumu vai pakalpojuma cenu, patērētājiem piedāvāto namu apsaimniekošanas līgumu projektu un līgumu vienlīdzīgu un taisnīgu noteikumu izvērtēšanu u.tml.

•     Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu nodibināt DzĪB, līdz ar to apsaimniekošanas funkcijas nododot DzĪB.

Biedrību un nodibinājumu tiesības nosaka Biedrību un nodibinājumu likums, biedrības statūti, Dzīvokļa īpašuma likums .

Biedrību un nodibinājumu likuma 33.panta pirmajā daļā  noteikts, ka biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde. Lai risinātu konkrētus apsaimniekošanas jautājumus, dzīvokļu īpašniekam jāvēršas pie DzĪB valdes vai biedru sapulces. Kā arī, ja DzĪB darbības rezultātā dzīvokļa īpašniekam ir nodarīti zaudējumi, dzīvokļa īpašniekam ir tiesības savu tiesību un interešu aizsardzībai vērsties tiesā vispārējā civiltiesiskajā kārtībā.

•     Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu nodibināt DzĪKS, līdz ar to apsaimniekošanas funkcijas nododot DzĪKS.

DzĪKS un dzīvokļu īpašnieku tiesības nosaka Kooperatīvo sabiedrību likums, Dzīvokļa īpašuma likums un DzĪKS statūti.

Kooperatīvo sabiedrību likuma 49.panta pirmajā daļā noteikts, ka kooperatīvās sabiedrības darbību pārbauda revīzijas komisija (revidents) vai zvērināts revidents. Līdz ar to, lai risinātu konkrētus apsaimniekošanas jautājumus, dzīvokļu īpašniekam jāvēršas pie DzĪKS vai tās revīzijas komisijas. Kā arī, ja DzĪKS darbības rezultātā dzīvokļa īpašniekam ir nodarīti zaudējumi, dzīvokļa īpašniekam ir tiesības savu tiesību un interešu aizsardzībai vērsties tiesā vispārējā civiltiesiskajā kārtībā.

AVOTS: Patērētāju tiesību aizsardzības centrsSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×